MEDLANCE PLUS
Medlance Plus®
Medlance Plus در پنج مدل مختلف وبا عمق پانچ متفاوت طراحی شده است.
 
 
 
Extra  21 Needle 2.4 mm Penetration depth
Cat. No. 7043/ Box 200 Pcs
Lite  25G Needle   1.5 mm Penetration depth
Universal    21G Needle   1.8 mm Penetration depth
  Cat. No. 7044/ Box 200                                                            
Special         0.8mm Blade        0.8 mm Penetration depth
Cat. No. 7046/Box 200
 
Superlite            30GNeedle      1.2 mm Penetration depth
Cat. No. 7241 / Box 200 Pcs
 
دانلود بروشور

انتقاد و پیشنهاد