HIV 1 + 2 Ab
HIVمخففhuman immunodeficiency virus   به معنی ویروس نقص ایمنی انسان و از خانواده رتروویروس هاست که به دو زیر گروه HIV2, HIV1 تقسیم می شوند. سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS ) توسط این ویروس ایجاد می شود . پراکندگی ویروس نوع 1 در تمام جهان و ویروس نوع 2 بیشتر در غرب آفریقا و مناطق محدودی از جهان میباشد . از هنگام ورود ویروس ایدز تا مثبت شدن نتیجه آزمایشگاهی که نشانگر آلودگی فرد است حدود 2تا 12 هفته و گاهی تا 6 ماه طول می کشد (window period ) افرادی که رفتارهای پرخطر داشته اند اما تست HIV  منفی است لازم است سه ماه بعد و در صورت تداوم رفتار پرخطر هر 6ماه آزمایش HIV  را تکرار نمایند . از آنجا که آنتی بادی از طریق مادر آلوده وارد بدن جنین شده تا 18 ماهگی در بدن باقی می ماند . از بین روشهایی که امروز برای تشخیص این بیماری کاربرد دارند الایزا از حساسیت مناسبی برخورداراست که برای تست اولیه از آن استفاده می شود . این کیت برای تعیین آنتی بادی اختصاصی علیه  HIV2 وHIV1  دارای حساسیت بالایی است . نمونه های مثبت با این روش بایستی با روش Western Blot مجدداٌ تست و تائید شوند .
 
Serum, plasma
Sample type
100 µl
Sample Volume
100(HRP),Ready to use
Conjugate
TMB,50 µl A +50 µl B
Chromogen
3,Neg(1) & Pos(2)
Control
99.8%
Sensivity
30+30+15 min
Incubation Time
 
دانلود بروشور

انتقاد و پیشنهاد